Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

V roku 1938 vzniklo mesto Baťovany. V roku 1948 začalo pôsobiť v Baťovanoch zdravotnícke zariadenie lôžkového typu v budove terajšej polikliniky na Hrnčírikovej ulici s niekoľkými lôžkami, ktoré slúžili ako združené lôžka pre všetky zdravotnícke odbory. V tom čase bol za tento monoprimariát zodpovedný MUDr. Ľudevít Holénia. S príchodom ďalších lekárov (MUDr. Beňačka a MUDr. Soviar) došlo ku rozdeleniu monoprimariátu na lôžka interné, chirurgické a gynekologické.

V roku 1952 sa začala výstavba novej nemocnice na okraji mesta Partizánske. Výstavba sa dokončila v marci 1956. Do nových priestorov sa presťahovali z mesta Partizánske najskôr dve oddelenia: chirurgické a interné a o pol roka sa presťahovalo aj gynekologické oddelenie a vzniklo aj ďalšie detské lôžkové oddelenie.

Charakter priemyselnej výroby (obuvníctvo) v meste Partizánske a s tým spojený vysoký výskyt vertebrogénnych ochorení si časom vyžiadal otvorenie neurologického lôžkového oddelenia.

Ďalší rozvoj zdravotníctva priniesol aj prirodzené rozširovanie ďalších zdravotníckych činností a priestorov:

- v roku 1983 sa dokončila výstavba pavilónu oddelenia klinickej biochémie a oddelenia anesteziologicko - resuscitačného (pavilón „OKB a ARO")
- v roku 1990 sa dokončila výstavba „neurologického pavilónu".

NsP Partizánske bola do roku 1992 súčasťou organizačného celku OÚNZ Topoľčany (NsP Topoľčany, NsP Partizánske a NsP Bánovce nad Bebravou). Od roku 1992 vznikli samostatné NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a zanikol bývalý OÚNZ.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. (ďalej aj NsP) vznikla 31.12.2002. Bola založená Mestom Partizánske v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Majetok predchádzajúcej NsP, ktorý bol od MZ SR delimitovaný na Mesto Partizánske, podľa ustanovení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prenajalo Mesto Partizánske ním založenej NsP Partizánske, n.o.. Všetkých zamestnancov pôvodnej NsP Partizánske - štátna príspevková organizácia prevzala nová NsP Partizánske, n.o..

Od 1.9.2011 je NsP Partizánske, n.o. členom siete nemocníc Svet zdravia, a.s.

Od 1.2.2014 NsP Partizánske zanikla a jej právnym nástupcom sa stala Nemocnica na okraji mesta, n.o., ktorej zakladateľom je spoločnosť Svet zdravia, a.s..